Account access information

E-mail address is used as the user`s login and to receive system messages

The unique username is used, among others, to identify the user from among different bidders in an auction.

A password must contain a minimum of 6 characters, including at least one lowercase and one uppercase letter, at least one digit and at least one special character (!@#$%^&*?()-_=+{};:,<.>)

Bidder`s data - private customer

Residential address

Additional profile settings

Declarations
Szczegółowe informacje dot. zasad i celów przetwarzania Państwa danych zostały opisane w Regulaminie.

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez następujących administratorów:
  • PKO Leasing Finanse sp. z o.o., 00-872 Warszawa, ul. Chłodna 52, zwana dalej: „PKOLF”
  • PKO Leasing SA, 93-281 Łódź, al. Marszałka Edwarda Śmigłego- Rydza 20, zwana dalej: „PKOL” zwanych łącznie lub każda z osobna „Spółką”.
 2. Administratorzy wymienieni w ust.1 przetwarzają lub mogą przetwarzać dane Uczestnika w następujących celach:
  LpNazwa celuPodstawa przetwarzaniaPKOLFPKOL
  1w celu wskazanym w zgodzieZgoda Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) (w takim przypadku Uczestnik może cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że spółka nie będzie mogła przetwarzać danych w celach wskazanych w zgodzie)TAK
  2zarządzanie kontem Użytkownika w Serwisie Aukcyjnymprzygotowanie do zawarcia i wykonanie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)TAK
  3obsługa licytacji, w których Użytkownik bierze udziałprzygotowanie do zawarcia i wykonanie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)TAK
  4realizacja transakcji zakupu przedmiotu, którego właścicielem jest dana spółkaprzygotowanie do zawarcia i wykonanie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)TAK
  5przestrzeganie przepisów prawa np. rozliczeń podatkowychwypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)TAKTAK
  6dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniamirealizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)TAKTAK
  7marketing produktów i usług spółki, w tym w niektórych przypadkach (na podstawie zgody) poprzedzony zbudowaniem profilu i jego analizy przez spółkęrealizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)TAKTAK
  8obsługa zapytań skierowanych przy użyciu dostępnych kanałów komunikacjiprzygotowanie do zawarcia i wykonanie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)TAKTAK
  9zapewnienie bezpieczeństwa, w tym z zakresu ITrealizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)TAKTAK
  10realizacja obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz wspieraniu terroryzmu nałożonych na instytucje obowiązanewypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)TAK
 3. Administratorzy, o których mowa w ust.1 powołali inspektora ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod adresem właściwym dla danej Spółki, wskazanym w ust.1 lub e-mail: iod@pkoleasing.pl
 4. Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez dłuższy z następujących terminów:
  • przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych, albo
  • przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
 5. Pozyskane od Uczestnika dane osobowe mogą być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – udostępniane innym niż Spółka podmiotom, tj.:
  • PKO Bankowi Polskiemu S.A. („Bank”) w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe („Prawo bankowe”) oraz inne przepisy i wytyczne organów nadzorczych tj. w związku z zarządzaniem ryzykiem i prowadzeniem sprawozdawczości finansowej w ramach grupy kapitałowej Banku,
  • w przypadku wyrażenia stosownej zgody, podmiotom z grupy kapitałowej PKO Bank Polski S.A. (w tym: PKO Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, PKO Leasing SA z siedzibą w Łodzi, al. Marszałka Edwarda Śmigłego- Rydza 20, a także PKO Faktoring SA, PKO Leasing Nieruchomości sp. z o.o., PKO Agencja Ubezpieczeniowa sp. z o.o., PKO Leasing Finanse sp. z o.o., wszystkie te spółki z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej 52) w celu marketingu usług i produktów tych podmiotów,
  • podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki np. dostawcom usług IT, audytorom, doradcom, a ponadto podmiotom, które są uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa,
 6. Przetwarzanie danych Uczestnika opiera się na zasadzie dobrowolności, jednakże odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 7. W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych Uczestnik ma prawo do:
  • uzyskania dostępu do swoich danych,
  • sprostowania swoich danych,
  • usunięcia swoich danych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na postawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora,
  • przenoszenia danych osobowych.
 8. Niezależnie od powyższego Uczestnikowi przysługuje także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych
 9. Uczestnik ma obowiązek oraz prawo aktualizować dane oraz informacje, które stanowiły podstawę rejestracji Uczestnika w Serwisie Aukcyjnym, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji, w każdym momencie, wiarygodności danych, które stanowiły podstawę rejestracji Uczestnika w Serwisie Aukcyjnym./

Additional information:

After filling out the registration form, an e-mail will be sent to the provided e-mail address with an activation link. In order to activate the Bidder`s account, please follow the instructions provided in this e-mail.