REGULAMIN SERWISU AUKCYJNEGO


§ 1.

Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:


Aukcja – aukcja elektroniczna przeprowadzana na stronie internetowej  pod adresem http:// www.aukcje.pkoleasing.plpolegająca na składaniu przez Uczestników ofert kupna Przedmiotu Aukcji. Aukcja może być prowadzona z opcją licytacji (manualnej lub automatycznej), w opcji Sprzedaż Ofertowa lub jako „Kup Teraz” lub  jako „Aukcja z Prowizją”.

Aukcja z Prowizją – aukcja w którejUczestnik obok ceny nabycia zobowiązany jest zapłacić prowizję z tytułu udziału w Aukcji.

Sprzedaż Ofertowa – sprzedaż prowadzona w formie przedstawiania przez Uczestników indywidualnych ofert cenowych na Przedmiot Aukcji i możliwości wyboru przez Sprzedawcę najkorzystniejszej, poprzez udzielenie Przybicia.

Aukcja Pakietowa – oznacza Aukcję, z wyłączeniem opcji „Kup Teraz”, prowadzoną dla co najmniej dwóch przedmiotów szczegółowo opisanych w danej Aukcji, które zostają wystawione na licytację łącznie jako całość. Uczestnik nie ma możliwości licytowania pojedynczych przedmiotów objętych Aukcją Pakietową, zaś składane oferty dotyczą zawsze wszystkich przedmiotów wskazanych i opisanych na Aukcji Pakietowej łącznie.

Cena Wywoławcza – ustalona przez Sprzedawcę cena od jakiej rozpoczyna się Aukcja.

Cena Minimalna – minimalna cena sprzedaży Przedmiotu Aukcji, określona przez Sprzedawcę jako minimalna kwota za jaką Sprzedawca gotów jest sprzedać Przedmiot Aukcji. Wysokość Ceny Minimalnej nie jest ujawniana w toku Aukcji.

Cena Kup Teraz – cena widoczna przy danej Aukcji. Złożenie oferty na Cenę Kup Teraz daje możliwość natychmiastowego zakończenia Aukcji i zakupu Przedmiotu Aukcji, pod warunkiem uzyskania Przybicia zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Prowizja – dodatkowa opłata za zorganizowanie i przeprowadzenie Aukcji należna od Uczestnika Aukcji i naliczana przez Organizatora Aukcji Uczestnikowi, który wygrał Aukcję. Wysokość Prowizji Uczestnik Aukcji może wyliczyć przed złożeniem oferty przy pomocy narzędzia dostępnego na stronie danej Aukcji. Prowizja może być przewidziana w każdej formie Aukcji, w tym w szczególności w Aukcji z Prowizją i Sprzedaży Ofertowej.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową będąca Uczestnikiem Aukcji.

Przedmiot Aukcji – każda rzecz niebędąca nieruchomością wystawiona do sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Aukcyjnego, w szczególności samochody pochodzące z zakończonych umów leasingu oraz umów flotowych.

Ogłoszenie – prezentowana w Serwisie Aukcyjnym informacja nie będąca ofertą w rozumieniu art. 661 Kodeksu cywilnego, zawierająca dane określonej ruchomości, nieruchomości lub usługi. W przypadku Ogłoszenia, Uczestnik nie ma możliwości składnia jakichkolwiek ofert na przedmioty lub usługi wskazane w Ogłoszeniu jak również ich nabycia za pośrednictwem Serwisu Aukcyjnego.

Przybicie – akceptacja przez Sprzedawcę jednej z ofert kupna złożonych podczas Aukcji przez Uczestnika nie będącego Konsumentem (w tym również oferty złożonej poprzez skorzystanie z opcji „Kup Teraz”), powodująca zawarcie umowy sprzedaży.

Serwis Aukcyjny – system informatyczny, zarządzany przez PKOLF, przeznaczony do prowadzenia Aukcji, oraz prezentowania Ogłoszeń, prowadzony na stronie aukcje.pkoleasing.pl

Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w Serwisie Aukcyjnym, która w wyniku rejestracji otrzymała login oraz hasło. Uczestnikiem może być również Konsument.

Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Aukcyjnego PKOLF.

PKOLF lub OGRANIZATOR AUKCJI PKO Leasing Finanse sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-872) przy ul. Chłodnej 52, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS, KRS: 0000337054, NIP: 7582303072, REGON: 142009519, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł, duży przedsiębiorca w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2019.118 tj. z dnia 2019.01.21 z późniejszymi zmianami)

SPRZEDAWCA – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wskazana w danej Aukcji jako Sprzedawca, która zawarła z Organizatorem Aukcji umowę współpracy w zakresie sprzedaży stanowiącego jej własność Przedmiotu Sprzedaży w Serwisie Aukcyjnym. Sprzedawcą może być również PKOLF.

Umowa Kaucji umowa zawierana przez Sprzedawcę z nabywcą Przedmiotu Aukcji w każdym przypadku gdy dochodzi do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub eksportu Przedmiotu Aukcji poza terytorium Unii Europejskiej, przewidująca obowiązek wniesienia przez kupującego na rzecz Sprzedawcy kwoty kaucji w wysokości podatku VAT obliczonego według podstawowej stawki 23%. Odpowiednie wzory umów kaucji stanowią załączniki nr 2 i 3 do niniejszego Regulaminu.


§ 2.

Obowiązywanie Regulaminu


 1. Regulamin określa:
  • prawa i obowiązki PKOLF, Sprzedawcy oraz Uczestnika związane ze świadczeniem usług za pomocą Serwisu Aukcyjnego,
  • zasady i warunki sprzedaży Przedmiotów Aukcji w ramach prowadzonych Aukcji.
 2. Zarejestrowanie się w Serwisie Aukcyjnym oznacza akceptację Regulaminu. PKOLF świadczy usługi zgodnie z Regulaminem.

§ 3.

Przedmiot Aukcji


 • Przedmioty Aukcji sprzedawane na Aukcji pochodzą w szczególności z zakończonych umów leasingu oraz umów flotowych.
 • Ocena techniczna Przedmiotu Aukcji dokonywana jest na zlecenie Sprzedawcy przez PKOLF lub przy udziale niezależnego  rzeczoznawcy.
 • Dane dotyczące aktualnego stanu oraz stopnia zużycia Przedmiotu Aukcji są podawane do publicznej wiadomości Uczestników poprzez Serwis Aukcyjny na stronie danej Aukcji.
 • Uczestnik zobowiązany jest na własny koszt zapoznać się z aktualnym stanem technicznym licytowanego Przedmiotu Aukcji, a jego przystąpienie do Aukcji oznacza akceptację danych podanych  na stronie Aukcji (także w przypadku, gdy różnią się one od danych zawartych w opinii technicznej wykonanej przez rzeczoznawcę). Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż opinie techniczne rzeczoznawców dokonywane są w warunkach parkingowych a nie warsztatowych. Uczestnik poprzez złożenie oferty zakupu oświadcza wobec Sprzedawcy, że akceptuje bez zastrzeżeń stan techniczny sprzętu oraz kompletność jego wyposażenia.
 • Przedmioty Aukcji oferowane na  Aukcji nie są objęte gwarancją, ani nie jest na nie udzielana gwarancja Sprzedawcy, chyba że co innego wynika z treści Aukcji. Rękojmia z tytułu wad Przedmiotu Aukcji, zostaje wyłączona.
 • W przypadku umów zawartych z Konsumentami, których przedmiotem są używane Przedmioty Aukcji (nie nowe) postanowienia Regulaminu zawarte w ust. 5 niniejszego paragrafu nie wyłączają praw Konsumenta z tytułu rękojmi, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi ulega ograniczeniu do 1 roku od dnia wydania Przedmiotu Aukcji.
 • W Serwisie Aukcyjnym mogą być zamieszczane Ogłoszenia. W przypadku Ogłoszenia, Uczestnik nie ma możliwości licytowania lub składania jakichkolwiek ofert. Zawarcie umowy sprzedaży na przedmiot objęty Ogłoszeniem jest wyłączone.

§ 4.

Warunki uczestnictwa w Aukcji, rejestracja.


 1. Udział w Aukcji jest  możliwy po zarejestrowaniu się w Serwisie Aukcyjnym na stronie aukcje.pkoleasing.pl oraz po zalogowaniu i złożeniu oferty w formie elektronicznej.
 2. PKOLF zastrzega sobie prawo odmowy aktywacji konta Uczestników bez podania przyczyny, a w przypadku Konsumentów – dodatkowo po wcześniejszym poinformowaniu Uczestnika wraz ze stosownym uzasadnieniem przyczyn, na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
 3. Uczestnik może korzystać wyłącznie z własnego konta w Serwisie Aukcyjnym. Zabronione jest posiadanie przez Uczestnika więcej niż jednego konta w Serwisie Aukcyjnym, korzystanie z kont innych Uczestników oraz udostępnianie swojego konta osobom trzecim.
 4. Zabronione jest tworzenie i używanie przez Uczestników loginów zawierających zwroty lub słowa wulgarne lub powszechne uznawanych za obraźliwe. W takich przypadkach Organizator ma prawo usunięcia konta Uczestnika z Serwisu Aukcyjnego.
 5. W związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Sprzedawca może zażądać dodatkowych dokumentów i informacji celem zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego adekwatnych do poziomu ryzyka. W przypadku kiedy Sprzedawca nie będzie w stanie wykonać obowiązków ustawowych, transakcja zakupu nie zostanie przeprowadzona, zaś Organizator będzie miał prawo zawiesić lub usunąć konto Uczestnika.
 6. Organizator  zastrzega sobie prawo odmowy ponownej rejestracji Uczestników, którym wcześniej odmówiono rejestracji lub których konta zostały usunięte z uwagi na naruszenie Regulaminu Aukcji.
 7. Uczestnik może w każdym czasie rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z PKOLF (dotyczącą określonego konta) poprzez złożenie stosownego oświadczenia o rozwiązaniu umowy w formie elektronicznej lub na piśmie. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie wpływu oświadczenia do PKOLF.
 8. Z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku:
  • braku współdziałania Uczestnika z PKOLF lub;
  • ujawnienia przeszkód leżących po stronie PKOLF obiektywnie uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prawidłowe wykonanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  - Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez PKOLF z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
 9. W sytuacjach:
  • łamania którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu lub;
  • powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności lub prawdziwości podanych przez Uczestnika danych i braku ich wyjaśnienia w terminie wskazanym przez PKOLF  lub;
  • rażącego braku współdziałania Uczestnika z PKOLF  lub;
  • podjęcia przez Uczestnika jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu Aukcyjnego oraz korzystania z niego w sposób uciążliwy dla innych Uczestników,
  - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez PKOLF  ze skutkiem natychmiastowym, a w przypadku Konsumentów – dodatkowo po wcześniejszym poinformowaniu Uczestnika wraz ze stosownym uzasadnieniem przyczyn, na podany przez niego adres poczty elektronicznej. W sytuacji, gdy Uczestnik bierze udział w Aukcjach rozpoczętych przed rozwiązaniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, złożona przez Uczestnika oferta zostaje wykluczona z Aukcji w chwili rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 10. W przypadku Uczestnika niebędącego Konsumentem, Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez PKOLF ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny, po wcześniejszym poinformowaniu Uczestnika na podany adres poczty elektronicznej.
 11. W wyniku rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, konto Uczestnika założone w Serwisie Aukcyjnym  PKOLF jest usuwane.
 12. W każdym przypadku, o którym mowa w ust. 9 lub ust. 10, PKOLF  zamiast rozwiązywać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ma prawo do zawieszenia konta Uczestnika na czas określony w powiadomieniu przesłanym do Uczestnika na podane przez niego konto poczty elektronicznej. W trakcie zawieszenia Uczestnik nie może uczestniczyć w Aukcjach.
 13. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Konsument może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Formularz odstąpienia od Umowy o świadczenie usług droga elektroniczną, Konsument otrzyma wraz z potwierdzeniem rejestracji w Serwisie Aukcyjnym.

§ 5.

Przebieg Aukcji


 1. Obwieszczenie o Aukcji umieszczane jest w Serwisie Aukcyjnym i określa ono w szczególności:
  • termin zakończenia Aukcji,
  • rodzaj, typy i ilość sprzedawanych Przedmiotów Aukcji,
  • wysokość Ceny Wywoławczej,
  • miejsce i termin w którym można obejrzeć Przedmiot Aukcji i zapoznać się osobiście z jego stanem technicznym,
  • rodzaj prowadzonej Aukcji tj. licytacja, licytacja automatyczna, aukcja z Ceną Kup Teraz, Aukcja z Prowizją,
  • Prowizję i narzędzie do jej wyliczania, w przypadku gdy została przewidziana w danej Aukcji,
  • dane Sprzedawcy,
  • informację czy Sprzedawca wystawia fakturę VAT obejmującą cenę Przedmiotu Aukcji.
  • W przypadku Aukcji zawierających Cenę Minimalną, zamieszcza się w obwieszczeniu o Aukcji informację o przeprowadzeniu Aukcji w tym trybie. Wysokość Ceny Minimalnej nie jest ujawniana Uczestnikom Aukcji. Uczestnicy aukcji są informowani wyłącznie o osiągnięciu Ceny Minimalnej w sytuacji złożenia w toku Aukcji oferty równej lub wyższej od Ceny Minimalnej lub o nieosiągnięciu Ceny Minimalnej. Informacja w tym zakresie jest ujawniana na stronie Aukcji.  
 2. Oferowane przez Uczestników ceny są informacjami jawnymi, z wyjątkiem Aukcji prowadzonej w formie Sprzedaży Ofertowej.
 3. Ceny Przedmiotów Aukcji podane podczas Aukcji mogą być zarówno kwotami brutto jak i netto, przy czym dokładne określenie rodzaju ceny znajduje się przy konkretnej pozycji na stronie Aukcji.
 4. Minimalne postąpienie w czasie Aukcji wynosi 100,00 zł lub wielokrotność tej kwoty.
 5. W przypadku Aukcji z opcją licytacji najwyższa zaoferowana cena jest widoczna w Serwisie Aukcyjnym.
 6. Każda oferta złożona w przeciągu dwóch ostatnich minut trwania Aukcji, powoduje jej automatyczne przedłużenie o kolejne dwie minuty, jednak łącznie nie więcej niż o 30 minut.
 7. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty na taką samą kwotę, o rozstrzygnięciu licytacji decyduje kolejność złożenia ofert – wygrywa oferta złożona wcześniej.
 8. Każda oferta złożona na Aukcji Pakietowej dotyczy wszystkich przedmiotów w niej wskazanych łącznie. Uczestnik nie ma możliwości licytowania kilku lub części przedmiotów wchodzących w skład Aukcji Pakietowej.
 9. PKOLF zastrzega sobie prawo weryfikacji wybranych ofert.
 10. W przypadku braku potwierdzenia weryfikowanej oferty lub braku kontaktu telefonicznego z klientem (numer nieprawidłowy, numer zajęty lub poza zasięgiem), oferta zostaje odrzucona.

§ 6.

Zawarcie umowy sprzedaży


  1. Licytację wygrywa najwyższa oferta złożona do momentu zamknięcia Aukcji, pod warunkiem osiągnięcia lub przekroczenia Ceny Minimalnej lub opcja Kup Teraz, gdy jest przewidziana, która automatycznie zakończy Aukcję, a osoba, która skorzysta z tej możliwości zostaje jej zwycięzcą.
  2. Do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Uczestnikiem, który wygrał Aukcję dochodzi w momencie udzielenia Przybicia, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
  3. Sprzedawca wystawi Uczestnikowi, któremu udzielił Przybicia lub z którym zawarto umowę sprzedaży o której mowa w ust. 5 poniżej, fakturę z zastosowaniem właściwej stawki podatku VAT.
  4. W każdym przypadku, gdy spełnione są przesłanki do zastosowania stawki podatku VAT właściwej dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub eksportu Przedmiotu Aukcji poza terytorium Unii Europejskiej, Uczestnik zobowiązuje się:
   • podać Sprzedawcy właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, przy czym spełnieniem tego warunku jest wskazanie numeru VAT w ramach składanej przez Uczestnika oferty
   • zawrzeć ze Sprzedawcą pisemną Umowę kaucji (w siedzibie Organizatora w Warszawie lub lokalu znajdującym się w Grzędach, Al. Krakowska 44, lub lokalu Słomczyn 81) zgodną z odpowiednim wzorem stanowiącym załącznik nr 2 lub 3 do niniejszego Regulaminu,
   • wpłacić wraz z ceną nabycia pełną kwotę kaucji w wysokości 23% ceny netto Przedmiotu Aukcji,
   • dostarczyć Sprzedawcy w terminie ustalonym w Umowie kaucji wymagane przez Sprzedawcę dokumenty i oświadczenia.
  5. Gdy zwycięzcą Aukcji o którym mowa w ust. 1 powyżej jest Uczestnik będący Konsumentem, przybicie na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie nie powoduje zawarcia z Konsumentem umowy sprzedaży, ale zawiadamia go o fakcie złożenia najkorzystniejszej oferty i informuje o konieczności zawarcia w terminie 7 dni pisemnej umowy sprzedaży w siedzibie Organizatora w Warszawie lub lokalu znajdującym się w Grzędach, Al. Krakowska 44, lub lokalu Słomczyn 81, jak również o numerze rachunku bankowego, na który ma uiścić zaoferowaną cenę wraz z należnym podatkiem VAT oraz Prowizją jeśli została przewidziana. Wzór umowy sprzedaży stanowi załącznik 1 do niniejszego regulaminu. Zawarcie umowy sprzedaży następuje pod warunkiem zawieszającym: wpłaty na rzecz PKOLF całości ceny zaoferowanej na aukcji wraz z należnym podatkiem VAT oraz Prowizją jeśli została przewidziana, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. W przypadku, gdy Uczestnik będący Konsumentem nie zawrze z Sprzedawcą umowy sprzedaży w ciągu 7 dni od poinformowania go o złożeniu najwyższej oferty, Organizator ma prawo zablokować mu konto w Serwisie Aukcyjnym oraz Przedmiot Aukcji wystawić ponownie na Aukcję lub zaproponować go Uczestnikowi, który w danej Aukcji zaoferował drugą w kolejności najwyższą cenę.
  6. Informacja o udzieleniu Przybicia jest wysyłana do Uczestnika, który złożył najwyższą ofertę w Aukcji lub skorzystał z opcji Kup Teraz, w ciągu 72 godzin od zakończenia Aukcji, przy czym w przypadku nie uzyskania Przybicia w powyższym terminie, Uczestnik przestaje być związany ofertą, co dotyczy również Uczestnika będącego Konsumentem. Informacja o udzieleniu Przybicia, może zostać wysłana również Uczestnikowi który złożył najwyższą ofertę w Aukcji, która zakończyła się bez osiągnięcia Ceny Minimalnej.
  7. Uczestnik który nie wywiązał się ze swojej oferty zostaje pozbawiony możliwości składania ofert w Serwisie Aukcyjnym, a jego konto zostaje zablokowane. Zapisy § 4 ust. 5 stosuje się odpowiednio
  8. Uczestnik, któremu udzielono Przybicia w trybie § 6 ust. 2, zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy cenę nabycia oraz, o ile jest wymagana, podpisać Umowę Kaucji i wpłacić kwotę kaucji, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia Przybicia oraz dokonać odbioru Przedmiotu Aukcji w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia go o gotowości do odbioru.
  9. Wpłaty należy dokonać na konto wskazane w oświadczeniu o Przybiciu. Przeniesienie prawa własności Przedmiotu Aukcji następuje z chwilą zapłaty całości środków z tytułu ceny nabycia, na wskazany rachunek bankowy.
  10. Ponadto, w przypadku Aukcji z Prowizją lub innego rodzaju Aukcji która przewidywała Prowizję, Uczestnik, któremu udzielono Przybicia, obok ceny nabycia zobowiązany jest zapłacić Prowizję z tytułu udziału w Aukcji w wysokości określonej na stronie Aukcji. Kwotę tą należy wpłacić w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia Aukcji. Zapłaty Prowizji należy dokonać na konto nr 69 1020 1026 0000 1702 0285 7548  należące do Organizatora. Odbiór wylicytowanego Przedmiotu Aukcji  będzie możliwy z chwilą dokonania zapłaty ceny nabycia wraz z należną prowizją. Obowiązek zapłaty Prowizji nie odpada w żadnej sytuacji, w tym w szczególności w przypadku ustania umowy sprzedaży pod jakimkolwiek tytułem (np. rozwiązanie, odstąpienie).
  11. Faktura obejmująca cenę wylicytowanego Przedmiotu Aukcji (w przypadku gdy Sprzedawcą jest podmiot uprawniony do wystawiania faktur) wystawiana będzie po otrzymaniu przez Sprzedawcę ceny nabycia, zgodnie z danymi podanymi w formularzu Uczestnika, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 powyżej.
  12. Na wniosek Uczestnika, złożony Organizatorowi Aukcji w terminie 2 dni od udzielenia Przybicia, Uczestnik  może zawrzeć umowę leasingu ze spółką PKO LEASING S.A. z siedzibą w Łodzi, na wylicytowany Przedmiot Aukcji, w której cena nabycia będzie jednocześnie wartością ofertową. Warunkiem zawarcia umowy leasingu jest spełnienie wymogów PKO LEASING S.A., określonych przy zawieraniu tego rodzaju umów oraz zawarcia takiej umowy w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia złożenia wniosku. Negatywna decyzja PKO LEASING S.A. w sprawie zawarcia umowy leasingu nie zwalnia Uczestnika od obowiązku zapłaty ceny nabycia za wylicytowany Przedmiot Aukcji.
  13. Przybicia dokonuje Organizator w imieniu Sprzedawcy lub imieniu własnym (jeśli jest równocześnie Sprzedawcą Przedmiotu Aukcji), przy czym udzielenie Przybicia nie jest jego obowiązkiem ale uprawnieniem.
  14. Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży jeżeli nie może zastosować środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 34 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 723).

§ 7.

Odbiór Przedmiotu Aukcji


 1. Po dokonanym zakupie Przedmiotu Aukcji, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, lub po zawarciu umowy sprzedaży przez Uczestnika będącego Konsumentem w trybie § 6 ust. 5, odbiór jest możliwy od momentu otrzymania przez Uczestnika wiadomości e-mail informującej o gotowości Przedmiotu Aukcji do wydania, jednakże nie wcześniej niż po uiszczeniu całości ceny oraz, o ile jest wymagana, podpisania Umowy Kaucji i wpłaty kwoty kaucji jak również w przypadku gdy kupującym jest podmiot inny niż Konsument - Prowizji jeśli została przewidziana w zakończonej Aukcji.
 2. Informacja o możliwości odbioru wylicytowanego Przedmiotu Aukcji  zostaje wysłana na adres e-mail podany podczas procesu rejestracji.
 3. W przypadku odbioru Przedmiotu Aukcji przez inną osobę niż Uczestnik (osoba fizyczna), właściciel firmy lub członek zarządu, niezbędne jest posiadanie pełnomocnictwa do tej czynności, sporządzonego w formie pisemnej.  Wzór prawidłowego pełnomocnictwa  (dostępny tutaj).
 4. W momencie odbioru Przedmiotu Aukcji odbierający jest zobowiązany do podpisania dokumentów, których wzory dostępne są w zakładce „POMOC” w szczególności oświadczenia o beneficjencie rzeczywistym.
 5. W przypadku Aukcji w których Uczestnik inny niż Konsument, otrzymał informację o możliwości odbioru Przedmiotu Aukcji w trybie wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu i nie odbiera go w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu otrzymania powyższej informacji obciążany będzie przez Sprzedawcę kosztami przechowania w wysokości wskazanej w załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu. Przechowanie będzie się odbywało na koszt i ryzyko tego Uczestnika.
 6. W przypadku Aukcji w których Sprzedawcą jest podmiot inny niż PKOLF, a występują okoliczności opisane w ust. 5 powyżej, Sprzedawca może oddać Przedmiot Aukcji PKOLF na przechowanie na koszt i ryzyko Uczestnika.
 7. 7. Odbiór Przedmiotów Aukcji następuje na koszt i ryzyko nabywcy w miejscowości Grzędy, Al. Krakowska 44, lub miejscowości Słomczyn nr 81 w zależności od lokalizacji Przedmiotu Aukcji chyba że Sprzedawca oraz Uczestnik postanowią inaczej lub co innego będzie wynikało informacji wskazanych na stronie Aukcji.

§ 8.

Przetwarzanie danych osobowych


 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez następujących administratorów:
  • PKO Leasing Finanse sp. z o.o., 00-872 Warszawa, ul. Chłodna 52, zwana dalej: „PKOLF”
  • PKO Leasing SA, 93-281 Łódź, al. Marszałka Edwarda Śmigłego- Rydza 20, zwana dalej: „PKOL” zwanych łącznie lub każda z osobna „Spółką”.
 2. Administratorzy wymienieni w ust.1 przetwarzają lub mogą przetwarzać dane Uczestnika w następujących celach:
  LpNazwa celuPodstawa przetwarzaniaPKOLFPKOL
  1w celu wskazanym w zgodzieZgoda Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) (w takim przypadku Uczestnik może cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że spółka nie będzie mogła przetwarzać danych w celach wskazanych w zgodzie)TAK
  2zarządzanie kontem Użytkownika w Serwisie Aukcyjnymprzygotowanie do zawarcia i wykonanie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)TAK
  3obsługa licytacji, w których Użytkownik bierze udziałprzygotowanie do zawarcia i wykonanie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)TAK
  4realizacja transakcji zakupu przedmiotu, którego właścicielem jest dana spółkaprzygotowanie do zawarcia i wykonanie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)TAK
  5przestrzeganie przepisów prawa np. rozliczeń podatkowychwypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)TAKTAK
  6dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniamirealizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)TAKTAK
  7marketing produktów i usług spółki, w tym w niektórych przypadkach (na podstawie zgody) poprzedzony zbudowaniem profilu i jego analizy przez spółkęrealizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)TAKTAK
  8obsługa zapytań skierowanych przy użyciu dostępnych kanałów komunikacji przygotowanie do zawarcia i wykonanie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)TAKTAK
  9zapewnienie bezpieczeństwa, w tym z zakresu ITrealizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)TAKTAK
  10realizacja obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz wspieraniu terroryzmu nałożonych na instytucje obowiązanewypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)TAK
 3. Administratorzy, o których mowa w ust.1 powołali inspektora ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod adresem właściwym dla danej Spółki, wskazanym w ust.1 lub e-mail: iod@pkoleasing.pl
 4. Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez dłuższy z następujących terminów:
  • przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych, albo
  • przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
 5. Pozyskane od Uczestnika dane osobowe mogą być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – udostępniane innym niż Spółka podmiotom, tj.:
  • PKO Bankowi Polskiemu S.A. („Bank”) w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe („Prawo bankowe”) oraz inne przepisy i wytyczne organów nadzorczych tj. w związku z zarządzaniem ryzykiem i prowadzeniem sprawozdawczości finansowej w ramach grupy kapitałowej Banku,
  • w przypadku wyrażenia stosownej zgody, podmiotom z grupy kapitałowej PKO Bank Polski S.A. (w tym: PKO Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, PKO Leasing SA z siedzibą w Łodzi, al. Marszałka Edwarda Śmigłego- Rydza 20, a także PKO Faktoring SA, PKO Leasing Nieruchomości sp. z o.o., PKO Agencja Ubezpieczeniowa sp. z o.o., PKO Leasing Finanse sp. z o.o., wszystkie te spółki z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej 52) w celu marketingu usług i produktów tych podmiotów,
  • podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki np. dostawcom usług IT, audytorom, doradcom, a ponadto podmiotom, które są uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa,
 6. Przetwarzanie danych Uczestnika opiera się na zasadzie dobrowolności, jednakże odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 7. W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych Uczestnik ma prawo do:
  • uzyskania dostępu do swoich danych,
  • sprostowania swoich danych,
  • usunięcia swoich danych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na postawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora,
  • przenoszenia danych osobowych.
 8. Niezależnie od powyższego Uczestnikowi przysługuje także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych
 9. Uczestnik ma obowiązek oraz prawo aktualizować dane oraz informacje, które stanowiły podstawę rejestracji Uczestnika w Serwisie Aukcyjnym, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji, w każdym momencie, wiarygodności danych, które stanowiły podstawę rejestracji Uczestnika w Serwisie Aukcyjnym./

§ 9.

Reklamacje


 • Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez PKOLF, można składać pod adresem siedziby spółki - ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, w formie ustnej do protokołu albo w formie pisemnej doręczając ją bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty, przy czym w przypadku kontaktu osobistego, zawsze w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00. Reklamacje mogą być również wysyłane drogą mailową na adres poczty elektronicznej: poleasingowy@pkoleasing.pl
 • Każda reklamacja winna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i adres do korespondencji składającego reklamację, jak również szczegółowy opis reklamacji. Reklamacja winna zawierać również żądanie określonego zachowania się przez PKOLF.
 • Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. Pisemna odpowiedź zostanie wysłana na adres korespondencyjny wskazany przez składającego reklamacje albo drogą poczty elektronicznej, jeżeli wniosek o takie doręczenie znajdzie się w treści reklamacji.

§ 10.

Postanowienia końcowe


 • PKOLF  nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek utrudnienia uczestnictwa w Aukcji wynikające z przyczyn technicznych, jak również za pomyłkowe lub przypadkowe przerwanie, zawieszenie czy też wcześniejsze zakończenie Aukcji.
 • PKOLF nie pokrywa ani nie partycypuje w kosztach poniesionych przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Aukcji, a w szczególności z dojazdem do miejsca oględzin Przedmiotu Aukcji, zabezpieczeniem transportu lub załadunku Przedmiotu Aukcji.
 • Wszelkie spory związane z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów sprzedaży, zawieranymi na podstawie Regulaminu, rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby PKOLF.
 • Postanowienia ust. 3 niniejszego paragrafu nie dotyczą umów sprzedaży zawieranych z Konsumentami.
 • Wszelkie załączniki stanowią Integralną częścią niniejszego Regulaminu, w tym załącznik nr 4 zawierający stawki związane z kosztami przechowywania Przedmiotów Aukcji.

Załącznik nr 1 - Wzór umowy sprzedaży

Załącznik nr 2 - Wzór umowy kaucji WDT

Załącznik nr 3 - Wzór umowy kaucji eksport

Załącznik nr 4 - Koszty przechowywania Przedmiotów Aukcji