REGULAMIN SERWISU AUKCYJNEGO


§ 1.

Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:


Aukcja – aukcja elektroniczna przeprowadzana na stronie internetowej  pod adresem http:// www.aukcje.pkoleasing.pl polegająca na składaniu przez Uczestników ofert kupna Przedmiotu Aukcji. Aukcja może być prowadzona z opcją licytacji (manualnej lub automatycznej), w opcji Sprzedaż Ofertowa lub jako „Kup Teraz” lub  jako „Aukcja z Prowizją”.

Aukcja z Prowizją – aukcja, w której Uczestnik obok ceny nabycia zobowiązany jest zapłacić prowizję z tytułu udziału w Aukcji.

Sprzedaż Ofertowa – sprzedaż prowadzona w formie przedstawiania przez Uczestników indywidualnych ofert cenowych na Przedmiot Aukcji i możliwości wyboru przez Sprzedawcę najkorzystniejszej, poprzez udzielenie Przybicia.

Aukcja Pakietowa – oznacza Aukcję, z wyłączeniem opcji „Kup Teraz”, prowadzoną dla co najmniej dwóch przedmiotów szczegółowo opisanych w danej Aukcji, które zostają wystawione na licytację łącznie jako całość. Uczestnik nie ma możliwości licytowania pojedynczych przedmiotów objętych Aukcją Pakietową, zaś składane oferty dotyczą zawsze wszystkich przedmiotów wskazanych i opisanych na Aukcji Pakietowej łącznie.

Cena Wywoławcza – ustalona przez Sprzedawcę cena, od jakiej rozpoczyna się Aukcja.

Cena Minimalna – cena sprzedaży Przedmiotu Aukcji określona przez Sprzedawcę jako preferowana minimalna kwota, za jaką Sprzedawca wyraża wstępną gotowość sprzedaży Przedmiotu Aukcji. Cena Minimalna nie jest ujawniana w toku Aukcji aż do momentu jej osiągniecia lub przekroczenia.

Cena Kup Teraz – cena widoczna przy danej Aukcji. Złożenie oferty na Cenę Kup Teraz daje możliwość natychmiastowego zakończenia Aukcji i zakupu Przedmiotu Aukcji, pod warunkiem uzyskania Przybicia zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Plasowanie ofert – oznacza przyznawanie określonej widoczności ofertom na liście ofert udostępnianych w Serwisie Aukcyjnym, w tym nadawanie wagi poszczególnym ofertom w wynikach ich wyszukiwania dokonywanych przez Uczestników.

Prowizja – opłata za zorganizowanie i przeprowadzenie Aukcji należna od Uczestnika Aukcji i naliczana przez Organizatora Aukcji Uczestnikowi, który uzyskał Przybicie. Wysokość Prowizji Uczestnik Aukcji może wyliczyć przed złożeniem oferty przy pomocy narzędzia dostępnego na stronie danej Aukcji. Prowizja może być przewidziana w każdej formie Aukcji, w tym w szczególności w Aukcji z Prowizją i Sprzedaży Ofertowej.

Interesant – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową będąca Uczestnikiem Aukcji o której mowa w art. 221 Kodeksu Cywilnego.

JDG - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Konsument - Interesant oraz JDG.

Przedmiot Aukcji – każda rzecz niebędąca nieruchomością wystawiona do sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Aukcyjnego, w szczególności samochody pochodzące z zakończonych umów leasingu oraz umów flotowych.

Ogłoszenie – prezentowana w Serwisie Aukcyjnym informacja nie będąca ofertą w rozumieniu art. 661 Kodeksu cywilnego, zawierająca dane określonej ruchomości, nieruchomości lub usługi. W przypadku Ogłoszenia, Uczestnik nie ma możliwości nabycia Przedmiotu Aukcji za pośrednictwem Serwisu Aukcyjnego.

Przybicie – akceptacja najkorzystniejszej z ofert kupna złożonych podczas Aukcji przez Uczestnika nie będącego Konsumentem (w tym również oferty złożonej poprzez skorzystanie z opcji „Kup Teraz”), powodująca zawarcie umowy sprzedaży, lub w przypadku Konsumenta wskazująca zwycięzcę Aukcji i obowiązek zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży w formie pisemnej na warunkach wskazanych w Regulaminie.

Serwis Aukcyjny – system informatyczny będący internetową platformą handlową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, którego dostawcą jest PKOLF, przeznaczony m.in. do prowadzenia Aukcji, prezentowania Ogłoszeń oraz oferowania towarów lub usług, prowadzony na stronie www.aukcje.pkoleasing.pl.

Uczestnik – podmiot korzystający z Serwisu Aukcyjnego.

Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Aukcyjnego PKOLF.

PKOLF lub Organizator Aukcji – PKO Leasing Finanse sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-116) przy ul. Świętokrzyskiej 36, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS, KRS: 0000337054, NIP: 7582303072, REGON: 142009519, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł, duży przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2019.118 tj. z dnia 2019.01.21 z późniejszymi zmianami). PKOLF nie jest stroną umów sprzedaży zawieranych z Uczestnikami (za wyjątkiem sytuacji kiedy PKOLF jest równocześnie Sprzedawcą), odpowiada w szczególności za funkcjonowanie Serwisu Aukcyjnego, tj.: zgodność Usług cyfrowych z ich opisem dostępnym w Serwisie Aukcyjnym, dostarczenie do Uczestnika Usług cyfrowych będących przedmiotem umów zawartych w Serwisie Aukcyjnym, realizację praw Uczestników wynikających z umów zawartych w Serwisie Aukcyjnym dotyczących Usług cyfrowych, wywiązywanie się z obowiązków wobec Uczestników wskazanych w umowach zawartych w Serwisie Aukcyjnym dotyczących Usług cyfrowych, obsługę wniosków i reklamacji Uczestników związanych z umowami zawartymi Serwisie Aukcyjnym dotyczących Usług cyfrowych, nie odpowiada natomiast za należyte wykonanie umów sprzedaży zawartych z Uczestnikami.

Sprzedawca – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca przedsiębiorcą, wskazana w danej Aukcji jako Sprzedawca, która oferuje towary lub usługi w Serwisie Aukcyjnym oraz zawarła z Organizatorem Aukcji umowę w zakresie sprzedaży stanowiącego jej własność Przedmiotu Sprzedaży w Serwisie Aukcyjnym. Sprzedawcą może być również PKOLF. Sprzedawca jest stroną umów sprzedaży zawieranych z Uczestnikami, odpowiada za należyte wykonanie umów sprzedaży zawartych z Uczestnikami tj.: zgodność towarów i usług z ich opisem dostępnym w Serwisie Aukcyjnym (w przypadku pojazdów używanych, pojęcie zgodności z umową powinno w szczególności uwzględniać stopień zużycia pojazdu, jego części składowych i przynależności, kwalifikacja danej cechy (lub jej braku) jako wady powinna uwzględniać np. rok produkcji, przebieg, czy przeznaczenie pojazdu), dostarczenie do Uczestników towarów i usług dostępnych w Serwisie Aukcyjnym w ramach zawieranych umów sprzedaży, realizację praw Uczestników wynikających z zawartych umów sprzedaży towarów i usług dostępnych w Serwisie Aukcyjnym, wywiązywanie się z obowiązków wobec Uczestników wynikających z zawartych umów sprzedaży towarów i usług dostępnych w Serwisie Aukcyjnym, obsługę reklamacji Uczestników związanych z towarami i usługami dostępnymi w Serwisie Aukcyjnym, które zostały nabyte przez Uczestników w drodze umowy sprzedaży, nie odpowiada natomiast za funkcjonowanie Serwisu Aukcyjnego.

Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

Umowa Kaucji – umowa zawierana przez Sprzedawcę z nabywcą Przedmiotu Aukcji w każdym przypadku, gdy dochodzi do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub eksportu Przedmiotu Aukcji poza terytorium Unii Europejskiej, przewidująca obowiązek wniesienia przez kupującego na rzecz Sprzedawcy kwoty kaucji w wysokości podatku VAT obliczonego według podstawowej stawki 23%. Odpowiednie wzory Umów Kaucji stanowią załączniki nr 2 i 3 do niniejszego Regulaminu.

Usługa cyfrowa – to usługa pozwalająca Interesantowi na: a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Interesanta lub innych użytkowników tej usługi, c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;


§ 2.

Obowiązywanie Regulaminu


 1. Regulamin określa:
  • prawa i obowiązki PKOLF, Sprzedawcy oraz Uczestnika Aukcji związane ze świadczeniem usług za pomocą Serwisu Aukcyjnego,
  • zasady i warunki sprzedaży Przedmiotów Aukcji w ramach prowadzonych Aukcji.
 2. Zarejestrowanie się w Serwisie Aukcyjnym oznacza akceptację Regulaminu. PKOLF świadczy usługi zgodnie z Regulaminem.

§ 3.

Prezentowane treści


 1. PKOLF dokonuje Plasowania ofert w Serwisie Aukcyjnym. Informacje o szczegółowych zasadach Plasowania są udostępnione Uczestnikom bezpośrednio w Serwisie Aukcyjnym, w każdym miejscu interfejsu platformy, w którym znajdują się listy ofert lub możliwości wyszukiwania ofert.
 2. PKOLF jest odpowiedzialny za zgodność treści i ofert prezentowanych w Serwisie Aukcyjnym z obowiązującymi przepisami prawa, w tym za informowanie o cenach towarów lub usług udostępnianych w Serwisie Aukcyjnym, w szczególności o ich zmianach oraz ofertach promocyjnych.
 3. W przypadku informowania (ogłoszenia) o obniżeniu ceny towaru lub usługi w Serwisie Aukcyjnym, PKOLF obok informacji o obniżonej cenie, prezentuje informację o najniższej cenie towarów lub usługi objętej promocją, jaka obowiązywała w okresie ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
 4. Jeżeli dany towar lub usługa są prezentowane w Serwisie Aukcyjnym w okresie krótszym niż 30 dni to PKOLF obok informacji o obniżonej cenie prezentuje najniższą cenę tego towaru lub usługi, która obowiązywała od momentu rozpoczęcia prezentacji towaru lub usługi w Serwisie Aukcyjnym.
 5. Jeżeli dany towar lub usługa zostały objęte obniżką ceny i w związku z tym ostatnia zmiana ceny nastąpiła w okresie dłuższym niż 30 dni, to PKOLF prezentuję ostatnią najniższą cenę niezależnie od upływu okresu 30 dni.
 6. Postanowienia ust. 3 -5 nie stosuje się w sytuacjach, kiedy zmiana ceny towaru lub usługi prezentowanej w Serwisie Aukcyjnym nie jest wynikiem informowania o obniżeniu ceny.

§ 4.

Przedmiot Aukcji


 1. Przedmioty Aukcji sprzedawane na Aukcji pochodzą w szczególności z zakończonych umów leasingu oraz umów flotowych.
 2. Ocena techniczna Przedmiotu Aukcji dokonywana jest przez Sprzedawcę przy udziale niezależnego rzeczoznawcy.
 3. Dane dotyczące aktualnego stanu oraz stopnia zużycia Przedmiotu Aukcji są podawane do publicznej wiadomości Uczestników poprzez Serwis Aukcyjny na stronie danej Aukcji.
 4. Przed przystąpieniem do licytacji, Uczestnik zobowiązany jest na własny koszt zapoznać się z aktualnym stanem technicznym licytowanego Przedmiotu Aukcji, a jego przystąpienie do Aukcji oznacza akceptację danych podanych na stronie Aukcji. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż opinie techniczne rzeczoznawców dokonywane są w warunkach parkingowych a nie warsztatowych.
 5. Przedmioty Aukcji oferowane na Aukcji nie są objęte gwarancją, ani nie jest na nie udzielana gwarancja Sprzedawcy, chyba że co innego wynika z treści Aukcji. Dla Uczestników niebędących Konsumentem rękojmia z tytułu wad Przedmiotu Aukcji zostaje wyłączona.
 6. W Serwisie Aukcyjnym mogą być zamieszczane również różnego rodzaju Ogłoszenia. Zawarcie umowy sprzedaży na przedmiot lub nabycie usługi objętych Ogłoszeniem za pośrednictwem Serwisu Aukcyjnego jest wyłączone.

§ 5.

Warunki uczestnictwa w Aukcji, rejestracja.


 1. Udział w Aukcji jest  możliwy po zarejestrowaniu się w Serwisie Aukcyjnym na stronie aukcje.pkoleasing.pl oraz po zalogowaniu i złożeniu oferty w formie elektronicznej.
 2. PKOLF zastrzega sobie prawo odmowy aktywacji konta dezaktywacji, zawieszenia, zablokowania lub usunięcia konta, Uczestników bez podania przyczyny, a w przypadku Konsumentów – dodatkowo po wcześniejszym poinformowaniu Uczestnika wraz ze stosownym uzasadnieniem przyczyn, na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
 3. Uczestnik może korzystać wyłącznie z własnego konta w Serwisie Aukcyjnym. Zabronione jest posiadanie przez Uczestnika więcej niż jednego konta w Serwisie Aukcyjnym, za wyjątkiem sytuacji kiedy jedna osoba fizyczna posiada jedno konto Uczestnika jako Interesant, a drugie konto jako JDG. Ponadto zabronione jest korzystanie z kont innych Uczestników oraz udostępnianie swojego konta osobom trzecim.
 4. Zabronione jest tworzenie i używanie przez Uczestników loginów zawierających zwroty lub słowa wulgarne lub powszechne uznawane za obraźliwe. W takich przypadkach Organizator Aukcji ma prawo usunięcia konta Uczestnika z Serwisu Aukcyjnego.
 5. W związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 593) oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835):
  • Sprzedawca może zażądać dodatkowych dokumentów i informacji
  • Organizator Aukcji ma prawo zawiesić lub usunąć konto Uczestnika.
  • Sprzedawca może odmówić udzielenia Przybicia.
 6. Organizator Aukcji zastrzega sobie prawo odmowy ponownej rejestracji Uczestników, którym wcześniej odmówiono rejestracji lub których konta zostały usunięte z uwagi na naruszenie Regulaminu Aukcji.
 7. Uczestnik może w każdym czasie rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z PKOLF (dotyczącą określonego konta) poprzez złożenie stosownego oświadczenia o rozwiązaniu umowy w formie elektronicznej lub na piśmie. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie wpływu oświadczenia do PKOLF.
 8. W przypadku:
  • braku współdziałania Uczestnika z PKOLF lub
  • ujawnienia przeszkód leżących po stronie PKOLF obiektywnie uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prawidłowe wykonanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  - Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez PKOLF z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
 9. W sytuacjach:
  • łamania którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu lub
  • powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności lub prawdziwości podanych przez Uczestnika danych i braku ich wyjaśnienia w terminie wskazanym przez PKOLF lub;
  • rażącego braku współdziałania Uczestnika z PKOLF, lub
  • podjęcia przez Uczestnika jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu Aukcyjnego oraz korzystania z niego w sposób uciążliwy dla innych Uczestników,
  • nieudzielenia przez Uczestnika informacji lub nieprzekazania dokumentów, o które poprosi Sprzedawca w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów: ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 593), ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) lub ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa z dnia 29 listopada 2000 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 509)
  - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez PKOLF ze skutkiem natychmiastowym, a w przypadku Konsumentów – dodatkowo po wcześniejszym poinformowaniu Uczestnika wraz ze stosownym uzasadnieniem przyczyn, na podany przez niego adres poczty elektronicznej. W sytuacji, gdy Uczestnik bierze udział w Aukcjach rozpoczętych przed rozwiązaniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, złożona przez Uczestnika oferta zostaje wykluczona z Aukcji w chwili rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 10. W przypadku Uczestnika niebędącego Konsumentem, Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez PKOLF ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny, po wcześniejszym poinformowaniu Uczestnika na podany adres poczty elektronicznej.
 11. W wyniku rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, konto Uczestnika założone w Serwisie Aukcyjnym jest usuwane.
 12. W każdym przypadku, o którym mowa w ust. 8, 9 lub ust. 10, PKOLF zamiast rozwiązywać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ma prawo do zablokowania konta Uczestnika
 13. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Konsument może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Formularz odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Konsument otrzyma wraz z potwierdzeniem rejestracji w Serwisie Aukcyjnym.
 14. PKOLF będzie dokonywała usunięcia konta Uczestnika, po upływie 6 lat od końca roku, w którym odnotowane zostało ostatnie logowanie Uczestnika. Niezależnie, Uczestnik może zarchiwizować konto samodzielnie, w dowolnym momencie; w takiej sytuacji dostęp do konta zostanie zablokowany- konto zostanie dezaktywowane przez PKOLF, a jego usunięcie nastąpi po okresie 6 lat od zakończenia roku, w którym nastąpiła dezaktywacja.

§ 6.

Przebieg Aukcji


 1. Obwieszczenie o Aukcji umieszczane jest w Serwisie Aukcyjnym i określa ono w szczególności:
  • termin zakończenia Aukcji,
  • rodzaj, typy i ilość sprzedawanych Przedmiotów Aukcji,
  • wysokość Ceny Wywoławczej,
  • miejsce i termin, w którym można obejrzeć Przedmiot Aukcji i zapoznać się osobiście z jego stanem technicznym,
  • rodzaj prowadzonej Aukcji, tj. licytacja, licytacja automatyczna, aukcja z Ceną Kup Teraz, Aukcja z Prowizją, sprzedaż ofertowa,
  • Prowizję i narzędzie do jej wyliczania, w przypadku gdy została przewidziana w danej Aukcji,
  • dane Sprzedawcy,
  • informację, czy Sprzedawca wystawia fakturę VAT obejmującą cenę Przedmiotu Aukcji,
  • w przypadku Aukcji zawierających Cenę Minimalną, zamieszcza się w obwieszczeniu o Aukcji informację w tym zakresie, z tym jednak zastrzeżeniem, że cena ta zostaje ujawniona Uczestnikom Aukcji dopiero w momencie jej osiągnięcia lub przekroczenia.
 2. Oferowane przez Uczestników ceny są informacjami jawnymi, z wyjątkiem Aukcji prowadzonej w formie Sprzedaży Ofertowej.
 3. Ceny Przedmiotów Aukcji podane podczas Aukcji mogą być zarówno kwotami brutto, jak i netto, przy czym dokładne określenie rodzaju ceny znajduje się przy konkretnej pozycji na stronie Aukcji.
 4. Minimalne postąpienie w czasie Aukcji wynosi 100,00 zł lub wielokrotność tej kwoty.
 5. W przypadku Aukcji z opcją licytacji najwyższa zaoferowana cena jest widoczna w Serwisie Aukcyjnym.
 6. Każda oferta złożona w przeciągu dwóch ostatnich minut trwania Aukcji, powoduje jej automatyczne przedłużenie o kolejne dwie minuty, jednak łącznie nie więcej niż o 30 minut.
 7. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty na taką samą kwotę, o rozstrzygnięciu licytacji decyduje kolejność złożenia ofert – wygrywa oferta złożona wcześniej..
 8. Każda oferta złożona na Aukcji Pakietowej dotyczy wszystkich przedmiotów w niej wskazanych łącznie. Uczestnik nie ma możliwości licytowania kilku lub części przedmiotów wchodzących w skład Aukcji Pakietowej.
 9. PKOLF oraz Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji wybranych ofert.
 10. W przypadku braku potwierdzenia weryfikowanej oferty lub braku kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem (numer nieprawidłowy), oferta zostaje odrzucona.

§ 7.

Zawarcie umowy sprzedaży


 1. Licytację wygrywa najwyższa oferta złożona do momentu zamknięcia Aukcji lub opcja Kup Teraz, gdy jest przewidziana, która automatycznie zakończy Aukcję, a osoba, która skorzysta z tej możliwości, zostaje jej zwycięzcą.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Uczestnikiem, który wygrał Aukcję, dochodzi w momencie udzielenia Przybicia, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
 3. Sprzedawca wystawi Uczestnikowi, któremu udzielił Przybicia lub z którym zawarto umowę sprzedaży, o której mowa w ust. 5 poniżej, fakturę z zastosowaniem właściwej stawki podatku VAT.
 4. W każdym przypadku, gdy spełnione są przesłanki do zastosowania stawki podatku VAT właściwej dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub eksportu Przedmiotu Aukcji poza terytorium Unii Europejskiej, Uczestnik zobowiązuje się:
  • podać Sprzedawcy właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, przy czym spełnieniem tego warunku jest wskazanie numeru VAT w ramach składanej przez Uczestnika oferty,
  • zawrzeć ze Sprzedawcą pisemną Umowę Kaucji (w lokalu Sprzedawcy w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 36, lokalu znajdującym się w miejscowości Słomczyn ul. Metalowa 10, lub innym lokalu Sprzedawcy wskazanym w Aukcji) zgodną z odpowiednim wzorem stanowiącym załącznik nr 2 lub 3 do niniejszego Regulaminu,
  • wpłacić wraz z ceną nabycia pełną kwotę kaucji w wysokości 23% ceny netto Przedmiotu Aukcji,
  • dostarczyć Sprzedawcy w terminie ustalonym w Umowie Kaucji wymagane przez Sprzedawcę dokumenty i oświadczenia.
 5. Gdy zwycięzcą Aukcji, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest Uczestnik będący Konsumentem, Przybicie na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie nie powoduje zawarcia z Konsumentem umowy sprzedaży, ale zawiadamia go o fakcie złożenia najkorzystniejszej oferty i informuje o konieczności zawarcia w terminie 7 dni pisemnej umowy sprzedaży w lokalu Sprzedawcy znajdującym się w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 36, Słomczyn ul. Metalowa 10 lub innym lokalu Sprzedawcy wskazanym w Aukcji, jak również o numerze rachunku bankowego, na który ma uiścić zaoferowaną cenę wraz z należnym podatkiem VAT oraz Prowizją, jeśli została przewidziana. Wzór umowy sprzedaży stanowi załącznik 1 do niniejszego Regulaminu. Wraz z zawarciem umowy sprzedaży Uczestnik będący Konsumentem zawiera Umowę Kaucji według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu, o ile dochodzi do eksportu Przedmiotu Aukcji poza terytorium Unii Europejskiej. W przypadku, gdy Uczestnik będący Konsumentem nie zawrze ze Sprzedawcą umowy sprzedaży oraz Umowy Kaucji (o ile jest wymagana) w ciągu 7 dni od poinformowania go o złożeniu najwyższej oferty (Przybicia), Organizator Aukcji ma prawo zablokować mu konto w Serwisie Aukcyjnym oraz Przedmiot Aukcji wystawić ponownie na Aukcję lub zaproponować go Uczestnikowi, który w danej Aukcji zaoferował drugą w kolejności najwyższą cenę.
 6. Informacja o udzieleniu Przybicia jest wysyłana do Uczestnika, który złożył najwyższą ofertę w Aukcji lub skorzystał z opcji Kup Teraz, w ciągu 72 godzin od zakończenia Aukcji, przy czym w przypadku nieuzyskania Przybicia w powyższym terminie, Uczestnik przestaje być związany ofertą, co dotyczy również Uczestnika będącego Konsumentem. Informacja o udzieleniu Przybicia, może zostać wysłana również Uczestnikowi, który złożył najwyższą ofertę w Aukcji, która zakończyła się bez osiągnięcia Ceny Minimalnej.
 7. Uczestnik, który nie wywiązał się ze swojej oferty, zostaje pozbawiony możliwości składania ofert w Serwisie Aukcyjnym, a jego konto zostaje zablokowane. Zapisy § 4 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
 8. Uczestnik niebędący Konsumentem, któremu udzielono Przybicia w trybie § 6 ust. 2, zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy cenę nabycia oraz, o ile jest wymagana, podpisać Umowę Kaucji i wpłacić kwotę kaucji, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia Przybicia oraz dokonać odbioru Przedmiotu Aukcji w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia go o gotowości do odbioru.
 9. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu o Przybiciu. Przeniesienie prawa własności Przedmiotu Aukcji następuje z chwilą zapłaty całości środków z tytułu ceny nabycia oraz, o ile jest wymagana, podpisania Umowy Kaucji i wpłaty kwoty kaucji na wskazany rachunek bankowy. Wszelkie środki finansowe wpłacane na rachunek PKOLF muszą pochodzić z legalnych źródeł i nie są środkami pochodzącymi z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na realizację przez PKOLF wszelkich zobowiązań nałożonych na PKOLF przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i w związku z takimi działaniami K nie będzie podnosił wobec niego jakichkolwiek roszczeń lub zarzutów. Uczestnik zobowiązany jest do przekazania i aktualizacji wszelkich danych identyfikacyjnych oraz dotyczących beneficjentów rzeczywistych, każdorazowo na żądanie Finansującego we wskazanym przez Finansującego terminie udzielać wszelkich informacji, których uzyskanie przez F jest konieczne dla wypełnienia przez F obowiązków wynikających z wyżej wymienionej ustawy.
 10. Ponadto, w przypadku Aukcji z Prowizją lub innego rodzaju Aukcji, która przewidywała Prowizję, Uczestnik, któremu udzielono Przybicia, obok ceny nabycia zobowiązany jest zapłacić Prowizję z tytułu udziału w Aukcji w wysokości wskazanej w Przybiciu. Kwotę tą należy wpłacić w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty Przybicia. Zapłaty Prowizji należy dokonać na wskazany w oświadczeniu o Przybiciu numer rachunku bankowego Organizatora Aukcji. Obowiązek zapłaty Prowizji nie odpada w przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży Przedmiotu Aukcji z winy Uczestnika.
 11. Faktura obejmująca cenę wylicytowanego Przedmiotu Aukcji (w przypadku gdy Sprzedawcą jest podmiot uprawniony do wystawiania faktur) wystawiana będzie po otrzymaniu przez Sprzedawcę ceny nabycia, zgodnie z danymi podanymi w formularzu Uczestnika, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 powyżej. Nie ma możliwości zmiany NIP czy wystawienia faktury „na firmę” jeżeli uczestnikiem Aukcji był interesant.
 12. Na wniosek Uczestnika, złożony Organizatorowi Aukcji w terminie 2 dni od udzielenia Przybicia, Uczestnik może zawrzeć umowę leasingu ze spółką PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi, na wylicytowany Przedmiot Aukcji, w której cena nabycia będzie jednocześnie wartością początkową. Warunkiem zawarcia umowy leasingu jest spełnienie wymogów PKO Leasing S.A., określonych przy zawieraniu tego rodzaju umów, oraz zawarcia takiej umowy w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia złożenia wniosku. Negatywna decyzja PKO Leasing S.A. w sprawie zawarcia umowy leasingu nie zwalnia Uczestnika od obowiązku zapłaty ceny nabycia za wylicytowany Przedmiot Aukcji.
 13. Przybicia dokonuje Organizator Aukcji w imieniu Sprzedawcy lub imieniu własnym (jeśli jest równocześnie Sprzedawcą Przedmiotu Aukcji), przy czym udzielenie Przybicia nie jest jego obowiązkiem ale uprawnieniem.
 14. W przypadku, gdy Uczestnik, nie będący Konsumentem, uchybi obowiązkom wskazanym w ust. 8, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu.
 15. Organizator aukcji jest uprawniony do nieudzielenia Przybicia oraz do odstąpienia od umowy sprzedaży:
  • w związku z realizacją przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 593) lub każdej ustawy, która ją zastąpi.
  • jeżeli Przedmiot Aukcji wymieniony jest w wykazie uzbrojenia stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie z dnia 2 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2274) lub każdym rozporządzeniu, które je zastąpi.
  • jeżeli Przedmiot Aukcji jest produktem podwójnego zastosowania w rozumieniu art. 3 ust.1 Ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa z dnia 29 listopada 2000 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 509) lub każdej ustawie, która ją zastąpi.
  • jeżeli Uczestnik jest wpisany na listę osób i podmiotów, o których mowa w art.2 ust.1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) lub każdej ustawy, która ją zastąpi.

§ 8.

Odbiór Przedmiotu Aukcji


 1. Po dokonanym zakupie Przedmiotu Aukcji, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym po zawarciu umowy sprzedaży przez Uczestnika będącego Konsumentem w trybie § 6 ust. 5, odbiór jest możliwy od momentu otrzymania przez Uczestnika wiadomości e-mail informującej o gotowości Przedmiotu Aukcji do wydania, jednakże nie wcześniej niż po uiszczeniu całości ceny oraz, o ile jest wymagana, podpisaniu Umowy Kaucji i wpłaty kwoty kaucji, jak również w przypadku gdy kupującym jest podmiot inny niż Konsument – Prowizji, jeśli została przewidziana w zakończonej Aukcji.
 2. Informacja o możliwości odbioru wylicytowanego Przedmiotu Aukcji zostaje wysłana na adres e-mail podany podczas procesu rejestracji.
 3. W przypadku odbioru Przedmiotu Aukcji przez inną osobę niż Uczestnik (osoba fizyczna), właściciel firmy lub członek zarządu, niezbędne jest posiadanie pełnomocnictwa do tej czynności, sporządzonego w formie pisemnej. Wzór prawidłowego pełnomocnictwa jest dostępny na stronie serwisu aukcyjnego w zakładce "POMOC".
 4. W momencie odbioru Przedmiotu Aukcji Sprzedawca może zobowiązać odbierającego do podpisania dokumentów, których wzory dostępne są na stronie serwisu aukcyjnego w zakładce „POMOC”, w szczególności oświadczenia o beneficjencie rzeczywistym.
 5. W przypadku Aukcji, w których Uczestnik inny niż Konsument otrzymał informację o możliwości odbioru Przedmiotu Aukcji w trybie wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu i nie odbiera go w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu otrzymania powyższej informacji, Uczestnik obciążany będzie przez Sprzedawcę kosztami przechowania w wysokości wskazanej w załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu. Przechowanie będzie się odbywało na koszt i ryzyko tego Uczestnika.
 6. Odbiór Przedmiotów Aukcji następuje na koszt i ryzyko nabywcy w miejscowości Słomczyn ul. Metalowa 10 w zależności od lokalizacji Przedmiotu Aukcji, chyba że Sprzedawca oraz Uczestnik postanowią inaczej lub co innego będzie wynikało informacji wskazanych na stronie Aukcji.

§ 9.

Przetwarzanie danych osobowych


 1. Uczestnik ma obowiązek oraz prawo aktualizować dane oraz informacje, które stanowiły podstawę rejestracji Uczestnika w Serwisie Aukcyjnym, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Organizator Aukcji zastrzega sobie prawo do weryfikacji, w każdym momencie, wiarygodności danych, które stanowiły podstawę rejestracji Uczestnika w Serwisie Aukcyjnym.
 2. PKO Leasing Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-116) przy ul. Świętokrzyskiej 36 („PKOLF”) informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej odpowiednio: „dane osobowe” oraz „RODO”).
 3. PKOLF powołała inspektora ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod w/w adresem rejestrowym Spółki lub pod adresem iod@pkoleasing.pl.
 4. PKOLF przetwarza dane Uczestnika, a w przypadku Uczestnika prowadzącego działalność gospodarczą także jego reprezentanta i beneficjenta rzeczywistego, w związku z rejestracją i utrzymywaniem konta w Serwisie Aukcyjnym oraz realizacją działań związanych z udziałem Uczestnika w aukcjach udostępnianych za pośrednictwem niniejszego Serwisu Aukcyjnego, na zasadach opisanych w Regulaminie (dalej: „Relacja”). PKOLF uzyskuje dane bezpośrednio od Uczestnika, na etapie rejestracji konta, w zakresie wynikającym z formularzy rejestracyjnych dostępnych na stronie Serwisu Aukcyjnego, a także w związku z późniejszą aktualizacją danych lub gromadzoną historią aktywności Uczestnika w Serwisie Aukcyjnym. PKOLF może uzyskiwać informacje również od innych spółek Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. Podstawą wymiany danych w ramach tej Grupy może być zgoda, a w zakresie zarządzania ryzykiem, uzasadnione interesy spółek objętych wymianą, w związku z obowiązującymi regulacjami prawa powszechnego. W przypadku wskazania przez Uczestnika, PKOLF może przetwarzać również dane osoby upoważnionej przez Uczestnika do odbioru Przedmiotu Aukcji, w zakresie ujawnionym w umowie sprzedaży oraz na dokumencie pełnomocnictwa.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może lub mogą być:
  • zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  • wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby przygotowania lub wykonania zawartej umowy wynikającej z Relacji, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez PKOLF obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  • uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów PKOLF, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 6. Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, PKOLF przetwarza lub może przetwarzać pozyskane dane w następujących celach:
  • w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że PKOLF nie będzie mogła przetwarzać danych w celach wskazanych w zgodzie,
  • w celu zarządzania kontem w Serwisie Aukcyjnym umożliwiającym udział w Aukcji- na podstawie wymogów kontraktowych
  • w celu obsługi Aukcji, w których Uczestnicy biorą udział, a w przypadku jej wygrania i uzyskania przybicia, w celu obsługi transakcji nabycia wylicytowanego przedmiotu- na podstawie wymogów kontraktowych
  • w celu przestrzegania przepisów prawa np. rozliczeń podatkowych czy realizacji przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i realizacji obowiązków nałożonych na instytucje obowiązane – na podstawie wymogów ustawowych,
  • w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanych bezpośrednio lub pośrednio z Relacją – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,
  • w celu marketingu produktów i usług, w tym w niektórych przypadkach poprzedzonego zbudowaniem profilu Uczestnika i jego analizy przez PKOLF, w okresie obowiązywania Relacji – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora lub zgód (jeżeli charakter działań marketingowych wymaga ich pozyskania), albo po wygaśnięciu bądź rozwiązaniu tej Relacji - na podstawie wyrażonej zgody w tym zakresie
  • w celu obsługi zapytań skierowanych przy użyciu dostępnych kanałów komunikacji – na podstawie wymogów kontraktowych lub na podstawie uzasadnionych wymogów administratora, w zależności od przedmiotu zapytania,
  • w celach zapewnienia bezpieczeństwa, w tym z zakresu IT oraz oceny ryzyka związanego z obsługą Relacji, także w niektórych przypadkach związanego z budowaniem i analizą profilów Uczestników – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora.
 7. Okres przetwarzania danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez dłuższy z następujących terminów:
  • przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych, albo
  • przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
 8. Pozyskane dane osobowe mogą być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – ujawnione innym niż PKOLF podmiotom, tj.:
  • podmiotom z grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A., do której należy PKOLF, których aktualny wykaz znajduje się na stronie www.pkobp.pl, w szczególności do PKO Leasing S.A. lub PKO Banku Polskiego S.A. obie spółki z siedzibą w Warszawie, w celach:
   • przygotowania i zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli dana spółka będzie właścicielem Przedmiotu Aukcji, w wyniku której Uczestnik nabył prawo do zakupu oferowanego Przedmiotu Aukcji,
   • administrowania zasobami personalnymi oraz prowadzenia analiz i wdrażania rozwiązań procesowych istotnych dla optymalizacji działalności biznesowej, na podstawie umów zawartych między spółkami w ramach grupy kapitałowej,
   • realizacji prawnie uzasadnionych interesów w ramach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A, wynikających z uprawnień stron do wymiany informacji służących zapobieganiu oszustwom lub efektywnemu zarządzaniu ryzykiem i prowadzeniu sprawozdawczości finansowej w ramach grupy kapitałowej, w związku z obowiązującymi przepisami powszechnymi.
    W wyniku udostępnienia przedmiotowych danych PKO Leasing S.A. i PKO Bank Polski S.A. staną się ich niezależnymi administratorami i będą przetwarzały te dane w celach wskazanych w niniejszym punkcie. Zasady przetwarzania danych przez te podmioty oraz uprawnienia osób, których dane dotyczą, wynikające z tego faktu, zostały opisane na stronach internetowych PKO Leasing S.A. oraz PKO Banku Polskiego S.A. w zakładkach dedykowanych ochronie danych (RODO).
  • współpracującym towarzystwom ubezpieczeniowym, ich agentom oraz reasekuratorom – w zakresie koniecznym do przygotowania kalkulacji warunków finansowych ubezpieczenia majątkowego lub osobowego oferowanego w związku z Relacją - jeżeli taki obowiązek lub uprawnienie PKOLF wynika z Relacji lub jest dopuszczalny na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, a także w przypadku wyrażenia stosownej zgody, przez osoby, których dane dotyczą,
  • w przypadku wyrażenia stosownej zgody, podmiotom z grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. (objętym zgodą) w celach przygotowania oferty lub prowadzenia oceny ryzyka związanego z ofertowaniem lub obsługą produktów i usług tych podmiotów,
  • podmiotom świadczącym usługi na rzecz PKOLF np. dostawcom usług IT lub operacyjnych, audytorom, doradcom, a ponadto podmiotom, które są uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa,
  • uprawnionym podmiotom zgłaszającym uwiarygodnione roszczenie w związku z naruszeniem przez nabywcę przedmiotu przepisów ruchu drogowego lub zasad korzystania z odpłatnej infrastruktury drogowej i stref parkowania.
 9. Przetwarzanie danych przez PKOLF opiera się na zasadzie dobrowolności, jednakże odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań objętych wnioskiem w związku z Relacją. W zakresie uzasadnionym obowiązującymi przepisami prawa powszechnego, obowiązek lub uprawnienie PKOLF do przetwarzania danych wynikają z właściwych przepisów.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany. W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych osoby, których dane dotyczą mają prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na postawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora, a także przenoszenia danych osobowych.
 11. Niezależnie od powyższego, osobom, których dane PKOLF przetwarza, przysługuje także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.
 12. Informujemy, że PKOLF może przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Zadbaliśmy o to, aby nasi dostawcy lub audytorzy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję UE. Osoby, których dane dotyczą mają prawo żądać od nas przekazania kopii odpowiednich zabezpieczeń (środków ochrony), jakie stosujemy w związku z przekazywaniem ich danych poza EOG, kierując swoje zapytanie na w/w adres Inspektora Ochrony Danych.

§ 10.

Reklamacje


 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez PKOLF, można składać pod adresem siedziby spółki - ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa, w formie ustnej do protokołu albo w formie pisemnej doręczając ją bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty, przy czym w przypadku kontaktu osobistego, zawsze w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00. Reklamacje mogą być również wysyłane drogą mailową na adres poczty elektronicznej: leasing.reklamacje@pkoleasing.pl.
 2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i adres do korespondencji składającego reklamację, jak również szczegółowy opis reklamacji. Reklamacja winna zawierać również żądanie określonego zachowania się przez PKOLF.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 14 dni od dnia jej otrzymania jeżeli zostanie złożona przez Konsumenta lub 30 dni w przypadku jej złożenia przez inny podmiot. Pisemna odpowiedź zostanie wysłana na adres korespondencyjny wskazany przez składającego reklamację albo drogą poczty elektronicznej, jeżeli wniosek o takie doręczenie znajdzie się w treści reklamacji.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php).
 5. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 6. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego;
  • wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
  • pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 7. PKOLF dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu Aukcyjnego oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.

§ 11.

Postanowienia końcowe


 1. Dostęp i użytkowanie Serwisu Aukcyjnego wymaga posiadania komputera lub urządzenia mobilnego typu laptop, tablet lub smartfon z dostępem do sieci Internet wraz z:
  • zainstalowaną aktualną wersją przeglądarki internetowej: Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari lub Opera,
  • włączoną obsługą cookies (ciasteczek) i
  • włączoną obsługa JavaScript w przeglądarce.
 2. PKOLF na mocy Regulaminu, świadczy Usługę cyfrową:
  • na rzecz Uczestnika w zakresie umożliwienia przeglądania treści Serwisu Aukcyjnego, w tym ofert – usługa ma charakter jednorazowy, rozpoczyna się z chwilą uruchomienia Serwisu Aukcyjnego, a kończy z chwilą jej opuszczenia przez Uczestnika;
  • na rzecz Uczestnika w zakresie udostępnienia w Serwisie Aukcyjnym formularza kontaktowego – usługa ma charakter jednorazowy, rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia wypełniania formularza kontaktowego, a kończy się z chwilą jego opuszczenia;
  • na rzecz Uczestnika w zakresie prowadzenia konta Uczestnika w Serwisie Aukcyjnym – usługa jest świadczona na czas nieokreślony, na zasadach opisanych w Regulaminie.
 3. PKOLF nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek utrudnienia uczestnictwa w Aukcji wynikające z przyczyn technicznych, jak również za pomyłkowe lub przypadkowe przerwanie, zawieszenie czy też wcześniejsze zakończenie Aukcji.
 4. PKOLF nie pokrywa ani nie partycypuje w kosztach poniesionych przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Aukcji, a w szczególności z dojazdem do miejsca oględzin Przedmiotu Aukcji, zabezpieczeniem transportu lub załadunku Przedmiotu Aukcji.
 5. PKOLF zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z następujących ważnych powodów:
  • w przypadku zmiany przepisów – konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkujących koniecznością jego zmodyfikowania w celu zachowania zgodności z prawem;
  • konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
  • rozbudowa lub zmiana funkcjonalności, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności;
  • zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną
  • konieczność usunięcia, niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiły w Regulaminie;
  • zmiana danych teleadresowych, nazw numerów identyfikacyjnych adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
  • zapobieganie naruszeniom prawa lub naruszeniom Regulaminu;
  • usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych;
  • konieczność poprawy bezpieczeństwa użytkowników.
 6. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego, po dokonanych zmianach, tekstu Regulaminu w Serwisie Aukcyjnym. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez PKOLF, który nie może być jednak krótszy niż 7 dni od dnia poinformowania o planowanej zmianie.
 7. Do praw i obowiązków Uczestników dotyczących czynności podjętych przed wejściem w życie zmian Regulaminu zastosowanie znajdują dotychczasowe postanowienia Regulaminu.
 8. Wszelkie spory związane z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów sprzedaży, zawieranymi na podstawie Regulaminu, rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby PKOLF.
 9. Postanowienia ust. 3 niniejszego paragrafu nie dotyczą umów sprzedaży zawieranych z Konsumentami.
 10. Wszelkie załączniki stanowią Integralną częścią niniejszego Regulaminu, w tym załącznik nr 4 zawierający stawki związane z kosztami przechowywania Przedmiotów Aukcji.
 11. Regulamin obowiązuje od 10.07.2023 r.

 12. Załączniki stanowiące integralną część Regulaminu:


  Załącznik nr 1 - Wzór umowy sprzedaży - Konsument

  Załącznik nr 2 - Wzór umowy kaucji WDT

  Załącznik nr 3 - Wzór umowy kaucji eksport

  Załącznik nr 4 - Koszty przechowywania Przedmiotów Aukcji