Інформація доступу

Адреса електронної пошти застосовується як логін користувача і використовується для отримання системних повідомлень

Унікальне ім'я користувача використовується, зокрема, як ідентифікація користувача в списку пропозицій для аукціонів

Пароль-мінімум 6 знаків, принаймні, одна мала і велика букви, принаймні, одна цифра і принаймні один символ (!@#$%^&*?()-_=+{};:,<.>)

Компанія – дані представника

Компанія - інформація

Адреса компанії

Компанія - реальний бенефіціар

Реальний бенефіціар - Адреса проживання

Додаткові налаштування профілю

Заява
PKO Leasing Finanse sp. z o.o. z siedzibą Warszawie (00-116), przy ul. Świętokrzyskiej 36 („PKOLF”) informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej odpowiednio: „dane osobowe” oraz „RODO”).

PKOLF powołała inspektora ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod w/w adresem rejestrowym Spółki lub pod adresem e-mail: iod@pkoleasing.pl.

PKOLF przetwarza dane Uczestnika, a w przypadku Uczestnika prowadzącego działalność gospodarczą także jego reprezentanta i beneficjenta rzeczywistego, w związku z rejestracją i utrzymywaniem konta w Serwisie Aukcyjnym oraz realizacją działań związanych z udziałem Uczestnika w aukcjach udostępnianych za pośrednictwem niniejszego Serwisu Aukcyjnego, na zasadach opisanych w Regulaminie (dalej: „Relacja”). PKOLF uzyskuje dane bezpośrednio od Uczestnika, na etapie rejestracji konta, w zakresie wynikającym z formularzy rejestracyjnych dostępnych na stronie Serwisu Aukcyjnego, a także w związku z późniejszą aktualizacją danych lub gromadzoną historią aktywności Uczestnika w Serwisie Aukcyjnym. PKOLF może uzyskiwać informacje również od innych spółek Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. Podstawą wymiany danych w ramach tej Grupy może być zgoda, a w zakresie zarządzania ryzykiem, uzasadnione interesy spółek objętych wymianą, w związku z obowiązującymi regulacjami prawa powszechnego. W przypadku wskazania przez Uczestnika, PKOLF może przetwarzać również dane osoby upoważnionej przez Uczestnika do odbioru Przedmiotu Aukcji, w zakresie ujawnionym w umowie sprzedaży oraz na dokumencie pełnomocnictwa

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może lub mogą być:
  • zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  • wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby przygotowania lub wykonania zawartej umowy wynikającej z Relacji, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez PKOLF obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  • uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów PKOLF, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 2. Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, PKOLF przetwarza lub może przetwarzać pozyskane dane w następujących celach:
  • w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że PKOLF nie będzie mogła przetwarzać danych w celach wskazanych w zgodzie,
  • w celu obsługi Aukcji, w których Uczestnicy biorą udział, a w przypadku jej wygrania i uzyskania przybicia, w celu obsługi transakcji nabycia wylicytowanego przedmiotu- na podstawie wymogów kontraktowych,
  • w celu obsługi Aukcji, w których Uczestnicy biorą udział, a w przypadku wygrania i uzyskania przybicia, w celu obsługi transakcji nabycia wylicytowanego przedmiotu- na podstawie wymogów kontraktowych
  • w celu przestrzegania przepisów prawa np. rozliczeń podatkowych czy realizacji przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i realizacji obowiązków nałożonych na instytucje obowiązane – na podstawie wymogów ustawowych,
  • w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanych bezpośrednio lub pośrednio z Relacją – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,
  • w celu marketingu produktów i usług, w tym w niektórych przypadkach poprzedzonego zbudowaniem profilu Uczestnika i jego analizy przez PKOLF, w okresie obowiązywania Relacji – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora lub zgód (jeżeli charakter działań marketingowych wymaga ich pozyskania) albo po wygaśnięciu bądź rozwiązaniu tej Relacji - na podstawie wyrażonej zgody w tym zakresie,
  • w celu obsługi zapytań skierowanych przy użyciu dostępnych kanałów komunikacji – na podstawie wymogów kontraktowych lub na podstawie uzasadnionych wymogów administratora, w zależności od przedmiotu zapytania,
  • w celach zapewnienia bezpieczeństwa, w tym z zakresu IT oraz oceny ryzyka związanego z obsługą Relacji, także w niektórych przypadkach związanego z budowaniem i analizą profilów Uczestników – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora.
 3. Okres przetwarzania danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez dłuższy z następujących terminów:
  • przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych, albo
  • przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
 4. Pozyskane dane osobowe mogą być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – ujawnione innym niż PKOLF podmiotom, tj.:
  • podmiotom z grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A., do której należy PKOLF, których aktualny wykaz znajduje się na stronie www.pkobp.pl, w szczególności do PKO Leasing S.A. lub PKO Banku Polskiego S.A. obie spółki z siedzibą w Warszawie, w celach:
   • przygotowania i zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli dana spółka będzie właścicielem przedmiotu Przedmiotu Aukcji, w wyniku której Uczestnik nabył prawo do zakupu oferowanego Przedmiotu Aukcji,
   • administrowania zasobami personalnymi oraz prowadzenia analiz i wdrażania rozwiązań procesowych istotnych dla optymalizacji działalności biznesowej, na podstawie umów zawartych między spółkami w ramach grupy kapitałowej,
   • realizacji prawnie uzasadnionych interesów w ramach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A, wynikających z uprawnień stron do wymiany informacji służących zapobieganiu oszustwom lub efektywnemu zarządzaniu ryzykiem i prowadzeniu sprawozdawczości finansowej w ramach grupy kapitałowej, w związku z obowiązującymi przepisami powszechnymi.
   • W wyniku udostępnienia przedmiotowych danych PKO Leasing S.A. i PKO Bank Polski S.A. staną się ich niezależnymi administratorami i będą przetwarzały te dane w celach wskazanych w niniejszym punkcie. Zasady przetwarzania danych przez te podmioty oraz uprawnienia osób, których dane dotyczą, wynikające z tego faktu, zostały opisane na stronach internetowych PKO Leasing S.A. oraz PKO Banku Polskiego S.A. w zakładkach dedykowanych ochronie danych (RODO).

  • współpracującym towarzystwom ubezpieczeniowym, ich agentom oraz reasekuratorom – w zakresie koniecznym do przygotowania kalkulacji warunków finansowych ubezpieczenia majątkowego lub osobowego oferowanego w związku z Relacją - jeżeli taki obowiązek lub uprawnienie PKOLF wynika z Relacji lub jest dopuszczalny na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, a także w przypadku wyrażenia stosownej zgody, przez osoby, których dane dotyczą
  • w przypadku wyrażenia stosownej zgody, podmiotom z grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. (objętym zgodą) w celach przygotowania oferty lub prowadzenia oceny ryzyka związanego z ofertowaniem lub obsługą produktów i usług tych podmiotów,
  • podmiotom świadczącym usługi na rzecz PKOLF np. dostawcom usług IT lub operacyjnych, audytorom, doradcom, a ponadto podmiotom, które są uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa,
  • uprawnionym podmiotom zgłaszającym uwiarygodnione roszczenie w związku z naruszeniem przez nabywcę przedmiotu przepisów ruchu drogowego lub zasad korzystania z odpłatnej infrastruktury drogowej i stref parkowania.

Przetwarzanie danych przez PKOLF opiera się na zasadzie dobrowolności, jednakże odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań objętych wnioskiem w związku z Relacją. W zakresie uzasadnionym obowiązującymi przepisami prawa powszechnego, obowiązek lub uprawnienie PKOLF do przetwarzania danych wynikają z właściwych przepisów.

Dane nie będą przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany. W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych osoby, których dane dotyczą mają prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na postawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora, a także przenoszenia danych osobowych.

Niezależnie od powyższego, osobom, których dane PKOLF przetwarza, przysługuje także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

Informujemy, że PKOLF może przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Zadbaliśmy o to, aby nasi dostawcy lub audytorzy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję UE. Osoby, których dane dotyczą mają prawo żądać od nas przekazania kopii odpowiednich zabezpieczeń (środków ochrony), jakie stosujemy w związku z przekazywaniem ich danych poza EOG, kierując swoje zapytanie na w/w adres Inspektora Ochrony Danych.


Додаткова інформаціяa:

Заповнення реєстраційної форми призводить до того, що на вказану адресу електронної пошти буде надіслано повідомлення з посиланням активації. Для активації облікового запису Оферента, будь ласка, дотримуйтесь інструкції, описаної в цьому листі.