Rejestracja nowego Oferenta - Działalność gospodarcza

Firma - dane reprezentanta

Firma - informacje

Adres firmy

Firma - beneficjent rzeczywisty

Beneficjent rzeczywisty - Adres zamieszkania

Dodatkowe ustawienia profilu

Firma - oświadczenia
PKO Leasing Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-872) przy ul. Chłodnej 52 („Spółka”) informuje, że wobec pozyskania przez Spółkę od Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej odpowiednio: „dane osobowe” oraz „RODO”), Spółka stała się i pozostaje administratorem tak pozyskanych danych osobowych.

Spółka powołała inspektora ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod poniższym adresem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, PKO Leasing Finanse sp. z o.o. ul. Chłodna 52, Warszawa (00-872), adres e-mail: iod@pkoleasing.pl.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania pozyskanych od Państwa danych osobowych.

Spółka przetwarza pozyskane od Państwa dane w związku z rejestracją i utrzymywaniem konta w portalu aukcyjnym oraz realizacją działań związanych z Państwa udziałem w aukcjach udostępnianych za pośrednictwem niniejszego portalu, na zasadach opisanych w regulaminie (dalej: „Relacja”). Pozyskane dane osobowe przetwarzane są w sposób legalny.

Podstawą prawną ich przetwarzania może lub mogą być:

 1. zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
 2. wymogi przedkontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby podjęcia na Państwa wniosek działań przed planowaną do zawarcia umową, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 3. wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej umowy, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 4. wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Spółkę obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 5. uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Spółka przetwarza lub może przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

 1. w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Spółka nie będzie mogła przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie,
 2. w celu zarządzania Państwa kontem w portalu aukcyjnym umożliwiającym udział w licytacjach przedmiotów oferowanych za pośrednictwem tego portalu - na podstawie wymogów przedkontraktowych
 3. w celu obsługi licytacji, w których Państwo biorą udział, a w przypadku wygrania licytacji i uzyskania przybicia, w celu obsługi transakcji nabycia wylicytowanego przedmiotu- na podstawie wymogów przedkontraktowych i kontraktowych
 4. w celu przestrzegania przepisów prawa np. rozliczeń podatkowych – na podstawie wymogów ustawowych,
 5. w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanych bezpośrednio lub pośrednio z Relacją – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,
 6. w celu marketingu produktów i usług Spółki, w tym w niektórych przypadkach poprzedzonego zbudowaniem Państwa profilu i jego analizy przez Spółkę, w okresie obowiązywania Relacji – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora
 7. w celu obsługi zapytań skierowanych przy użyciu dostępnych kanałów komunikacji – na podstawie wymogów przedkontraktowych lub kontraktowych lub na podstawie uzasadnionych wymogów administratora, w zależności od przedmiotu zapytania,
 8. w celach zapewnienia bezpieczeństwa, w tym z zakresu IT – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora.

Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez dłuższy z następujących terminów:

 1. przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych albo
 2. przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

Pozyskane od Państwa dane osobowe mogą być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – udostępniane innym niż Spółka podmiotom, tj.:

 1. PKO Bankowi Polskiemu S.A. („Bank”) w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe („Prawo bankowe”) oraz inne przepisy i wytyczne organów nadzorczych tj. w związku z zarządzaniem ryzykiem i prowadzeniem sprawozdawczości finansowej w ramach grupy kapitałowej Banku,
 2. w przypadku wyrażenia stosownej zgody, podmiotom z grupy kapitałowej PKO Bank Polski S.A. (w tym: PKO Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, PKO Leasing SA z siedzibą w Łodzi, al. Marszałka Edwarda Śmigłego- Rydza 20, a także PKO Faktoring SA, PKO Leasing Nieruchomości sp. z o.o., PKO Agencja Ubezpieczeniowa sp. z o.o. wszystkie te spółki z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej 52) w celu marketingu usług i produktów tych podmiotów,
 3. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki np. dostawcom usług IT, audytorom, doradcom, a ponadto podmiotom, które są uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa,

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Spółkę opiera się na zasadzie dobrowolności, jednakże odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań wynikających z Relacji.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do:

 1. uzyskania dostępu do swoich danych,
 2. sprostowania swoich danych,
 3. usunięcia swoich danych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na postawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora,
 6. przenoszenia danych osobowych.

Niezależnie od powyższego przysługuje Państwu także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.
Zarejestruj